Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.2 din data de 03.04.2018

HOTĂRÂREA NR.2 / 2018

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 03 aprilie 2018

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Se revine asupra art.1 din Hotărârea Consiliului nr.6/2017 privind cotizatia unica pentru membrii vanatori, care a fost ratificat în data de 18.01.2018 prin art.1 din Hotărârea Adunarii generale nr.1/2018 și se stabileste ca vanatorii cu vârsta cuprinsă intre 70 și 79 de ani sa achite pentru anul 2018 o cotizatie de membru în valoare de 1000 lei, urmând ca aceasta cotizație să fie supusa aprobării adunării generale ordinare din data de 19.04.2018.

(2) Pentru categoria de vârsta cuprinsă intre 18-69 ani, inclusiv, cotizatia de membru vânător pentru anul 2018 rămâne la nivelul stabilit în Adunarea generala din data de 18.01.2018, respectiv 1500 lei.

Art.2. Se va inchiria spațiul în suprafața de 60 mp. din Ploiesti str. Toma Caragiu nr.1, apartinand A.J.V.P.S. Prahova, către SC GEROX-MODA SRL pentru suma de 1000 Euro / luna plus TVA, pentru o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire anuala a contractului de inchiriere.

Art.3. Avizeaza Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Art.4. Aproba lista cu membrii vanatori care vor fi exclusi pentru neplata cotizatiei pe anul 2017, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) lit.b) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova.

Art.5. Art.4 din Hotărârea Consiliului nr.1/2018 se modifica și va avea următorul continut :

„Se va supune aprobarii Adunarii generale a A.J.V.P.S. Prahova propunerea de modificare a urmatoarelor articole din Statutul A.J.V.P.S. Prahova :

Textul actual:

Propunerea de modificare :

Art. 4. A.J.V.P.S. Prahova are următoarele obiective şi atribuţii:

…………………………………………….

c) încheie contracte de atribuire în gestionare cu autorităţile administrative competente şi gestionează durabil fondurile de vânătoare şi de pescuit sportiv;

Art. 4. A.J.V.P.S. Prahova are următoarele obiective şi atribuţii:

…………………………………………….

c) încheie cu autorităţile administrative competente contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice si de exploatare durabilă prin pescuit recreativ/sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public, contracte ce nu vor fi cesionate pe toata durata valabilitatii lor;

Art.41.Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Prahova la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. reprezintă echivalentul a 2,2% din valoarea cotizațiilor anuale de membru încasate la zi și se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate, dar nu mai târziu de 25 februarie a anului următor.

Art. 41. Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Prahova la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. este egală cu echivalentul a:

4 euro/membru vânător cu cotizaţia integral achitată;

2 euro/membru vânător cu cotizaţia redusă 50%;

1 euro/membru/vânător cu cotizaţia redusă 75%;

0,4 euro/membru pescar cu cotizaţia integral achitată;

0,2 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 50%;

0,1 euro/ membru pescar cu cotizaţia redusă 75%

Art. 45.

(4) Pentru alegerea delegaților la adunarile generale ale cluburilor/filialelor și ale asociației, norma de reprezentativitate este de 1 la 10 vânători și de 1 la 150 pescari.

Art. 45.

(4) Pentru alegerea delegaților la adunarile generale ale cluburilor/filialelor și ale asociației, norma de reprezentativitate este de 1 la 6 vânători și de 1 la 100 pescari.

Art.6. (1) Cotizatia suplimentara pentru sezonul de vânătoare 2018-2019 la specia mistret va fi de 1100 lei.

(2) Pentru efectuarea de către AJVPS Prahova a demersurilor necesare obtinerii analizelor specifice (recoltat probe, intocmit documentatia, transportul și costul probelor la DSVSA, preluarea rezultatelor, precum și comunicarea acestora către membrii vanatori), se va achita o cotizatie suplimentara în valoare de 100 lei pentru fiecare exemplar de mistret recoltat.

(3) Pentru specia caprior, cotizatiile suplimentare rămân la nivelul stabilit în anul 2017, respectiv 900 lei pentru caprior mascul (selectie/trofeu) și 500 lei pentru caprior femela.

Art.7. Aproba Ordinea de zi și avizeaza materialele pentru Adunarea Generala ordinara a AJVPS Prahova din data de 19.04.2018: 

    1.  Alegerea prezidiului, alegerea comisiei de validare a voturilor, alegerea comisiei de redactare a procesului verbal;
    2. Prezentarea activitatii AJVPS Prahova pe anul 2017;
    3. Prezentarea raportului Comisei de Cenzori pe anul 2017;
    4. Aprobarea urmatoarelor materiale:

- bilantul contabil la 31 decembrie 2017;

- raportul Comisiei de cenzori;

- raportul de activitate al AJVPS Prahova pe anul 2017;

- executia bugetara pe anul 2017;

- programul de activitate al AJVPS Prahova pentru anul 2017;

- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

5. Ratificari articole Hotarari Consiliu;

6. Propuneri de modificare a Statutului;

7. Diverse.

Art.8. În conformitate cu dispozitiile art.8 lit.d) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova, stabileste la 30 de lei c/val.unei zile de munca. Membrii vanatori care nu vor efectua cele 5 zile de munca în anul 2018 le vor achita în anul 2019.

Art.9. Având în vedere petitia domnului Morcovescu Constantin Dragos, membru vânător, referitoare la achitarea unor cotizatii suplimentare la specia mistret, dispune convocarea Comisiei de disciplina a A.J.V.P.S. Prahova. Comisia va cerceta dacă s-au respectat conditiile privind participarea la vânătoare, modul de eliberare a autorizatiilor, de utilizare a acestora, precum și completarea și restituirea lor și va intocmi, pana la data de 13.04.2018, un raport privind cele constatate.

Art.10. Comisia de disciplina a A.J.V.P.S. Prahova va efectua un control asupra tuturor tipurilor de autorizatii de vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2017-2018 privind: eliberarea autorizatiilor de vânătoare, utilizarea, completarea, restituirea lor, precum și inregistrarea acestora în Registrul special. Termen de finalizare : 30.04.2018, urmând ca Raportul intocmit cu acest prilej să fie prezentat Consiliului A.J.V.P.S. Prahova în prima sedinta, spre știința și luarea deciziilor care se vor impune.

Art.11. Cererea domnului Serban Petre, privind reducerea cu 50% a cotizatiei de vânătoare pentru anii 2017 și 2018 se aproba.

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova