Hotararea Adunarii generale ordinare a A.J.V.P.S. Prahova din 15.04.2016

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A A.J.V.P.S. PRAHOVA

NR.1/ 15 APRILIE 2016
Adunarea Generală a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Prahova, reunită în data de 15.04.2016 în ședință ordinară,

convocată în baza prevederilor art.14 alineatul (2) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,
statutar întrunită în prezența a 61 delegați, din totalul celor 82 delegați desemnați de adunările generale ale Cluburilor Ploiești, Urlați și Vălenii de Munte,
având în vedere ordinea de zi comunicată anterior prin convocator scris, împreună cu materialele ce urmează a fi dezbătute, ordine de zi aprobată în cadrul ședinței adunării generale,
luând în considerare dezbaterile purtate cu privire la materialele prezentate,
în baza voturilor exprimate în mod direct de către delegații prezenți în Adunarea generală,

în temeiul prevederilor art.14 alineatul (1) și ale art.15 din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 Respinge propunerea domnului Mihalache Emanuel de completare a Ordinii de zi cu materialul referitor la Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 2 Aprobă, cu 59 de voturi pentru, 1 abținere și un vot împotrivă, următoarele materiale:

  •   Raportul de activitate al Consiliului A.J.V.P.S. Prahova pe anul 2015;
  • Bilantul contabil la 31 decembrie 2015;

  • Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015;

  • Raportul de activitate al A.J.V.P.S. Prahova pe anul 2015;

  • Executia bugetara pe anul 2015

  • Programul de activitate al A.J.V.P.S. Prahova pentru anul 2016;

- Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, având la bază cotizațiile stabilite de Consiliu și recomandarea delegaților prezenți ca veniturile din chirii să se constituie într-un depozit la dispoziția Consiliului A.J.V.P.S. Prahova cu aprobarea Adunării generale ;

Art.3 Ratifică următoarele articole din Hotărârile Consiliului A.J.V.P.S. Prahova:

      • art.1 din Hotărârea Consiliului nr.7/2015 : „Art.1. (1) Deschiderea unui

cont bancar la Banca Transilvania Ploiești, aprobarea liniei de credit în condițiile stabilite în Adunarea generală a A.J.V.P.S. Prahova din ședința desfășurată la data de 17 aprilie 2015, pentru suma de 400000 (patrusutemiilei) lei și transferul scrisorilor de garanție bancară de bună execuție de la Idea Bank la Banca Transilvania Ploiești, ambele instrumente bancare având drept garanție imobilul (sediul asociației) din Ploiești, str. Toma Caragiu nr.1, jud. Prahova.

(2) Se împuternicește domnul ing. Valeriu Bolgiu, directorul A.J.V.P.S. Prahova, pentru deschiderea contului, semnarea contractului de credit și a tuturor documentelor solicitate de Banca Transilvania, inclusiv a contractelor de ipoteca. ”;

 

-    - art.1 din Hotărârea Consiliului nr.9/2015 : „În temeiul art.18, lit.r) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova, motivat de experiența încasărilor cotizației din anii anteriori, modifică procentele și termenele de plată a cotizației de membru vânător, urmând ca această măsură să fie ratificată în prima Adunare generală a asociației.

 Pentru aceste considerente, dispozițiile prevăzute în art. 8 lit.c) teza I din statut se vor modifica din forma actuală : „să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 decembrie 10% din cotizaţia anului următor, până la data de 28 februarie 40% din cotizația anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 31 iulie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral. ” în forma : să plătească, în cazul vânătorilor, cotizația anuală, în tranșele și la termenele stabilite anual de Consiliul asociației, dar nu mai târziu de data de 31 iulie ; în cazul pescarilor sportivi plata cotizației anuale se face integral.” , restul textului din art.8 lit.c din statut rămânând nemodificat : „Neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizaţiei conform hotărârii Consiliului asociației şi suspendarea dreptului de a participa la vânătoare si/sau la pescuit până la achitarea acesteia (dar nu mai tarziu de 31 iulie pentru sezonul de vanatoare in curs). Vânătorii care doresc sa participe la vânătoarea de căprior vor achita cotizatia integral până la 15 mai.Ca urmare, stabilește cotizația de membru vânător pentru anul 2016, pe categorii de vârstă și termenele de plată , după cum urmează :

Nr crt

Termene de plată

18-64 ani :1.400 lei

65-74 ani :

950 lei

75-79 ani :

650 lei

peste 80 ani -scutiti-

Observații

1

28 februarie 2016

 

700 lei

475 lei

325 lei

-

Termen scadent pentru prima rată

2

31 iulie 2016

 

700 lei

475 lei

325 lei

-

Termen scadent pentru ultima rată(cotizația 2016)

 

Total valoare cotizație 2016

1.400 lei

950 lei

650 lei

-

 


-

31 decembrie 2015

 

700 lei

475 lei

325 lei

-

Obligatoriu de plată pentru membrii vânători care doresc să participe la vânătoare începând cu data de 01 ianuarie 2016

-

31 decembrie 2015

1.300 lei

900 lei

600 lei

-

Pentru membrii vânători care achită integral cotizația până la această dată

 

 

- art.1 din H.C. nr.1/2016 : Se modifică art.5 din Hotararea de Consiliu nr.9/15.12.2015 și va avea urmatorul continut:

(1) Se vor întocmi adrese către toți membrii vânători si se vor atenționa cei care nu au achitat cotizația restantă că mai pot plăti obligațiile statutare până la data de 30 decembrie 2015.

(2) Prin excepție de la alin.(1), membrii vanatori care nu au achitat cotizatia restanta si nu au fost exclusi din asociatie, pot achita integral sau in doua rate, cotizatia pe anul 2016 impreuna cu cotizatia de inscriere de 10 lei, ramanand in continuare membri activi ai AJVPS Prahova.

(3) Membrii vanatori care nu si-au achitat cotizatia la zi, vor fi exclusi printr-o Hotarare ulterioara.”

Art.4 Aprobă discutarea și stabilirea în următoarea adunare generală a cotizațiilor suplimentare pentru specia mistreț, după primirea cotelor de recoltă.

Art.5. Amână dezbaterea modificărilor aduse Statutului A.J.V.P.S. Prahova după Congresul A.G.V.P.S. din România.

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova